GPK-SUEZ GŁOGÓW

Co to jest RIPOK?

RIPOK to Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Dzięki instalacji na składowisko trafia mniej odpadów komunalnych – zwiększyła się ilość odpadów poddawanych procesom odzysku, czy to mechanicznego, czy biologicznego. Instalacja składa się z sortowni o wydajności mechanicznej 40 000 ton rocznie (na jednej zmianie) oraz kompostowni z bioreaktorami o wydajności do 20 000 ton rocznie. Pracownicy RIPOK są przygotowani także do obioru odpadów niebezpiecznych i przemysłowych.
Dzięki tej inwestycji Spółka GPK -SUEZ Głogów wypełniła regionalną lukę w zakresie gospodarki odpadami – w szeroko rozumianym regionie brakowało kompleksowych, nowoczesnych projektów w zakresie zagospodarowywania odpadów. Chodzi o część północną Regionu Północnego województwa dolnośląskiego, w obszarze powiatów głogowskiego i polkowickiego.

GPK SUEZ-Głogów Sp. z o.o. uruchomiła instalację w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego (do pobrania) Nr PZ 226/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. znak: DOW-S-V.7222.81.2014.AP, L.dz.2174/04/2015, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Kontakt - RIPOK: 76 745 83 11