Jak segregować śmieci? Jednolity System Segregacji Odpadów

Jednolity System Segregacji Odpadów wprowadzono trzy lata temu. Jakie terminy obowiązują gminy i właścicieli nieruchomości? W jaki sposób mieszkańcy powinni segregować śmieci? Kto odbiera odpady budowlane?

Jak wprowadzić Jednolity System Segregacji Odpadów?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) gminy i właściciele nieruchomości powinni przeprowadzić wdrażanie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów zgodnie z pewnymi zasadami i terminami:

 

 • do końca 2017 roku gminy miały zapewnić pojemniki oznakowane odpowiednio względem warunków wskazanych w Rozporządzeniu;
 • do 30. czerwca 2021 roku obowiązują umowy dotyczące odbierania i zarządzania odpadami, które zostały zawarte jeszcze przed datą 1. lipca 2017, a więc przed dniem wprowadzenia Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów;
 • do 30. czerwca 2022 gminy mają obowiązek wymienić kosze na nowe;
 • zastosowane kosze i worki powinny dobrze spełniać funkcję ochronną.

Jak segregować śmieci zgodnie z nowym systemem?

 

Należy stosować 5 typów koszy i worków, a 4 z nich powinny być utrzymane w konkretnych kolorach. Zazwyczaj, oprócz koloru na workach stosowane są także dodatkowe oznaczenia w formie napisów czy infografik. Zastosowanie znajdują:

 

 • kolor żółty - w żółtych pojemnikach i workach powinny znaleźć się metale i tworzywa sztuczne. W praktyce należy w nich umieszczać plastikowe butelki i inne opakowania z plastiku, a także puszki i inne metale. Z kolei nie powinno się do nich wyrzucać jakichkolwiek brudnych opakowań, zabawek z tworzyw sztucznych, baterii, opakowań po lekarstwach, sprzętów elektronicznych. W Głogowie pojemniki żółte zastąpione zostały pojemnikami z siatki (osiedla bloków, wspólnoty mieszkaniowe). Worki żółte zbierane są na osiedlach domków jednorodzinnych.
 • kolor zielony - do zielonych worków i koszy należy wyrzucać szkło oczyszczone z resztek zawartości, w tym również potłuczone elementy szklane. Pomimo, że okna i lustra również wykonane są ze szkła, tych odpadów nie należy umieszczać w pojemnikach zielonych. Na liście zakazanych produktów znalazły się także żarówki, termometry, ceramika, opakowania medyczne, wszelkie reflektory i monitory, żaroodporne szkło, znicze. W Głogowie szkło zbierane jest także do pojemników białych (tam, gdzie można i miejsce na to pozwala jest to rozdzielane – szkło kolorowe trafia do pojemników zielonych, a szkło białe do białych).
 • kolor brązowy - ten kolor przypisano odpadom bio. Chodzi o resztki jedzenia, trawę i inne odpady pochodzenia roślinnego, surowe drewno. Nie można jednak w ten sposób utylizować mięsa i innych odpadów odzwierzęcych oraz olejów. Kolejne zabronione produkty to w tym przypadku ziemia, kamienie, drewno pokryte syntetycznymi preparatami, toksyczne odpady, leki, popiół.
 • kolor niebieski - w niebieskich pojemnikach i workach należy umieszczać papier, w tym również kartony, opakowania, gazety, ulotki, zeszyty, kartki. Nie można w ten sposób wyrzucać opakowań papierowych pozostałych po materiałach budowlanych, kartonów z dodatkiem tworzyw sztucznych (np. kartonów po mleku), tapet, produktów higienicznych, zabrudzonego papieru.
 • odpady mieszane - w oddzielnym pojemniku należy umieścić wszystko to, co nie może być wyrzucone do pozostałych koszy. Wyjątkiem są jednak substancje toksyczne, odpady budowlane i gruz oraz śmieci o dużych wymiarach, np. elementy wyposażenia wnętrz.

 

Gdzie wyrzucić odpady budowlane i inne niestandardowe śmieci?

 

Jak odbywa się wywóz gruzu i innych odpadów powstających przy okazji remontów? Gruz, meble i inne wielkogabarytowe elementy wyposażenia należy umieszczać w wyznaczonym miejscu, np. w przeznaczonych do tego celu kontenerach na odpady budowlane. Aby skorzystać z możliwości odbioru niestandardowych śmieci warto skontaktować się z PSZOK lub urzędem gminy odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku SUEZ Głogów zastosowano konkretne rozwiązania tego problemu. Gdy chodzi o gminę miejską można skorzystać z następujących ułatwień:

 

 1. Gruz i odpady budowlane - gruz w ilości nieprzekraczającej 50 kg/miesiąc/gospodarstwo domowe można przewozić do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.
 2. Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady – odpady te można dostarczyć do jednego z PSZOK-ów. Warto wcześniej zapoznać się z regulaminem PSZOK. Na pewno istotną kwestią jest fakt, że odpady elektroniczne nie mogą być przywożone w częściach.

 

To schemat, według którego odbywa się zarządzanie odpadami w większości polskich miast. Na terenach wiejskich skorzystanie z dodatkowych kontenerów może nie być możliwe, podobnie jak odbiór odpadów wielkogabarytowych. W takich sytuacjach należy jednak skontaktować się z gminą, ponieważ z pewnością ustalono punkt utylizacji niestandardowych odpadów.

 

Z kolei odpady niebezpieczne, np. azbest, rozpuszczalniki, baterie, środki ochrony roślin czy przeterminowane leki należy utylizować zgodnie z odrębnymi zaleceniami. Na przykład stare baterie można oddać w niektórych sklepach. Przeterminowane leki należy umieścić w specjalnych pojemnikach, udostępnianych w niektórych aptekach. W przypadku braku takich miejsc należy skontaktować się z PSZOK! Warto pamiętać, że nieodpowiednia utylizacja toksycznych produktów grozi karą grzywny.